Renditingimused

Pakkuja on seotud pakkumisega tingimusel, et kliendipoolse pakkumise kinnitamise hetkel on pakkujal olemas vaba inventar nimetatud töö teostamiseks.

Rendi perioodiks loetakse ajavahemikku renditud vara väljastamise- ja tagastamispäeva vahel.

Renditud vara tuleb tagastada rentnikule samas seisukorras, nagu need on rentnikule väljastatud, v.a tekstiilitooted- nende rendihinna sisse kuulub nende pesu. Juhul kui renditud varal ilmnevad puudused, vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule on rentnik kohustatud teavitama koheselt rendileandjat, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, milliseks rentnik vara vajab. Kui rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning rentniku valduses.

Juhul kui rentniku poolt osundatud rike või puudus tuleneb rentniku süüst, või rentniku poolt vara mitte sihipärasest kasutamisest, on rentnik kohustatud hüvitama Vara parandamise või asendamise kulutused ning kahju.

Arvete mittetähtaegse tasumise korral on rendileandjal õigus rentnikult nõuda viivist 0,5% tasumata summast päevas.

Hinnapakkumises on telkide hinna sisse arvestatud nende kinnitamine vaiadega. Klient peab tagama loa tööde teostamiseks (nt aukude puurimine vaiade jaoks). Juhul, kui ei ole võimalik telke vaiadega kinnitada, lisandub pakkumisele raskuste ja nende transpordi hind.

Rentnik kannab täielikku vastutust vara säilimise eest alates rendileandjalt otsese valduse üleminekust kuni vara tagastamiseni rendileandjale (kogu rendiperioodi vältel). Renditud vara hävinemisel või kadumisel või varastamisel on rentnik kohustatud rendileandjale hüvitama asemele soetatava varaga samaväärse inventari maksumuse.

Pakkuja on arvestanud tingimusega, et inventari transport, paigaldus ja mahavõtt toimub vahemikus 08.00-23.00. Kui inventari paigaldus, mahavõtt või transport on kliendipoolt vajalik väljaspool antud aegu, on pakkujal õigus nõuda lisatasu paigalduse, mahavõtu ning transpordi eest.

Käesolevaga kinnitab rentnik, et tal on Eesti Vabariigi seadusandlusest ning ettevõtte esindajana õigus lepingut allkirjastada (tellimust kinnitada). Juhul, kui kinnitanud isikul selleks õigus puudub, vastutab ta lepingus toodud kohustute täitmise eest isiklikult.

Käesolev leping loetakse poolte vahel sõlmituks tellimuse kinnitamisega e-posti vahendusel Rentniku poolt.